Programm tal-Festa 2023

Welcome to interactive presentation, created with Publuu. Enjoy the reading!

Il-Ħamis, it-3 ta’ Awwissu 2023

Jum l-Abbatini

Il-Madonna tal-Midalja Mirakoluża

Festa Marija Assunta 2023

F’Lulju tas-sena 1830 seħħet ir-revuluzzojni Franċiża,

magħrufa bħala r-revuluzzjoni ta’ Lulju; il-mewġa tal-liberaliżmu wasslet lin-nies biex

iqumu kontra r-re Franċiż. Kien żmien ta’ nstabilità politika kbira.

Fit-18 tal-istess xahar, Santa Katerina Labourè semgħet vuċi ħelwa tistedinha biex tmur

fil-kappella tal-Madonna tal-Grazzji f’Pariġi, fejn hemm il-Verġni Marija qaltilha: “Alla

jixtieq jagħtik missjoni ġdida. Se jkun hemm min imerik, imma tibżax; int se jkollok

il-grazzja biex tagħmel dak li jkun hemm bżonn. Għid lid-direttur spiritwali b’dak kollu

li jgħaddi mingħalik. Is-sitwazzjoni fi Franza u fid-dinja hi waħda mwiegħra.”

Skont Santa Katerina, il-Madonna reġgħet dehritilha fis-27 ta’ Novembru 1830, waqt

li kienet qed timmedita matul il-lejl. Hi rat lill-Madonna fi gwarniċ ovali, wieqfa fuq

globu, b’numru ta’ ċrieket bil-ħaġar prezzjuż f’idejha u minnhom ħerġin raġġi tad-dawl

għal fuq id-dinja. Mad-dawra tal-gwarniċ kien hemm il-kliem: ‘O Marija, imnissla

mingħajr dnub, itlob għalina li nirrikorru lejk.’ Hekk kif Katerina kienet qed tħares,

il-gwarniċ dar u fuq wara deher ċirku bi tnax-il kewkba, ittra M kbira b’salib minsuġ

fiha, u l-Qalb Qaddisa ta’ Ġesù nkurunata bix-xewk, flimkien mal-Qalb Immakulata ta’

Marija minfuda b’sejf, fuq in-naħa t’ isfel tal-gwarniċ. Imbagħad il-Madonna talbitha

tieħu dawn l-immaġini lill-konfessur tagħha u tgħidlu biex jagħmilhom fuq domni,

u li kull minn jilbishom fuqu jirċievi grazzji kbar. Swor Katerina għamlet li qaltilha

l-Madonna. Il-konfessur baqa’ josserva l-imġieba tas-soru fil-ħajja tagħha ta’ kuljum

u kien biss wara sentejn li għaddha l-informazzjoni kollha lill-Arċisqof, bla ma rrivela

l-identità tas-soru. It-talba tagħha ġiet milqgħuha u saru d-domni.

Skont it-tagħlim tal-Knisja Kattolika, l-użu tas-sagramentali bħall-użu ta’ domni,

jistgħu jgħinu lil dak li jkun biex ikun aktar dispost li jikkopera mal-grazzja ta’ Alla.

Nitolbu lill-Madonna biex tieqaf mad-dinja, l-aktar f’mumenti ta’ nstabbilità, tensjoni

u ġlied. Nitolbuha wkoll biex tagħtina l-għajnuna ħalli nikkoperaw ma’ kull grazzja li

Alla jgħoġbu jagħtina.

6:00pm

Rużarju meditat mill-Grupp tal-Abbatini.

6:30pm

Quddiesa minn Fr Sean Abela, li matulha ssir il-Vestizzjoni tal-

Abbatini l-ġodda.

Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Fullscreen