Programm tal-Festa 2023

Welcome to interactive presentation, created with Publuu. Enjoy the reading!

L-Erbgha, it-2 ta’ Awwissu 2023

Ċelebrazzjoni fiż-Żona ta’ Sant Andrija

Il-Madonna ta’ Czestochowa

Parroċċa Mosta

Il-Madonna, magħrufa bħala l-Madonna s-Sewda, hi meqjuma f’Czestochowa u hi

l-aktar relikwa antika meqjuma fil-Polonja. Hi waħda mis-simboli nazzjonali fil-pajjiż.

Jingħad li l-injama li fuqha ġiet impinġija din ix-xbieha nġiebet mid-dar tal-Familja

Qaddisa u t-tradizzjoni żżomm li kienet impinġija minn San Luqa nnifsu. F’din l-ikona,

il-Madonna titfa’ l-attenzjoni tagħna fuq Binha Ġesù, waqt li jidher ibierek b’idjeh il-

leminija lil min ikun jittawwal mit-tieqa ta’ din l-ikona.

Fl-1656, sena wara invażjoni li falliet, ir-re Kazimieri tal-Polonja ddikjara l-Madonna

ta’ Czestochowa bħala ‘s-Sultana tal-Polonja’ u ddikjara wkoll lil Czestochowa bħala

l-kapitali spiritwali tan-nazzjon. Għalhekk Marija saret simbolu ta’ protezzjoni u

identità nazzjonali, b’tali mod li ħalliet impatt fuq il-popolazzjoni kollha tal-Polonja.

Jum fost l-oħrajn, f’nofs il-gwerra bejn il-Pollakki u s-Sovjetiċi, ċittadini u suldati

inġabru biex jitolbu b’ħeġġa kbira lill-Madonna ta’ Czestochowa. Nhar il-15 ta’

Settembru tal-1920, propju fil-festa ta’ Marija Addolarata, hi dehret fis-sħab fuq

Varsavja. Dak in-nhar ir-Russi kienu mirbuħa f’sensiela ta’ battalji li għamlu fuq il-

Polonja. In-nies tal-post sejħu dan il-fatt bħala ‘l-Miraklu ta’ Vistula.’

Il-Madonna takkumpanja lil kull min ikun fit-tiġrib. Hi tfakkarna li tixtieq il-kwiet

u s-sliem fost uliedha. L-akkumpanjament tagħha jidher kull meta teħlisna mill-

għedewwa, l-aktar dawk spiritwali, li jfittxu li jeqirdu minn ġo qalbna l-paċi u

t-trankwillità. Il-post ta’ Czestochowa għadu sal-ġurnata tal-lum post li joffri kwiet u

serenità; hu post ta’ refuġju mid-dinja mgħaġġla ta’ żmienna.

Nitolbu għal kull min hu mħabbat u jħossu qed jitqabad kontra l-għedewwa, biex isib

il-kuraġġ f’Marija u ma jċedix quddiem it-taqbid tal-ħażen li jdawwarna.

6:00pm

Rużarju meditat mill-Grupp ta’ talb għall-Qdusija tal-Kleru.

6:30pm

Quddiesa fil-Bażilika. Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

6:00pm

Quddiesa minn Dun Antoine Borg, Rettur taż-Żona

flimkien mal-Arċipriet Dun Sebastjan Caruana u wara

Pellegrinaġġ Marjan li jgħaddi minn dawn t-toroq: Kissier,

Snajja, Baqqunier, Ġarrier, Snajja, Trinkatur għall-

Kappella, fejn nagħlqu bil-Barka Sagramentali.

Wara jkun hemm ħin ta’ soċjalizazzjoni.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Fullscreen