Programm tal-Festa 2023

Welcome to interactive presentation, created with Publuu. Enjoy the reading!

It-Tnejn, il-31 ta’ Lulju 2023

Ċelebrazzjoni fiż-Żona ta’ Ta’ Mlit

Marija tidher lil San Duminku ta’ Gusman

u tagħtih il-kuruna tar-rużarju

Parroċċa Mosta

Tul l-istorja tal-knisja, ibda mill-ewwel żminijiet tagħha sal-lum, insibu r-realtà tal-

ereżiji. Xi persuni pprietkaw tagħlim żbaljat, aktar milli fittxew il-verità. Bla dubju dan

ħawwad l-imħuħ ta’ diversi dixxipli.

Fit-tnax-il seklu nibtet l-ereżija tal-Albiġensi, li kienu jinkoraġġixxu lill-kattoliċi

jtemmu ħajjithom biex jeħilsu minn din id-dinja ħażina. San Duminku ta’ Guzman

(1170 -1221) ħadha kontra din l-ereżija billi mpenja ruħu bi sħiħ fil-predikazzjoni

– hu pprietka l-verità tal-Evanġelju. Imma l-ħidma impenjattiva ta’ Duminku biex

jikkonverti l-erwieħ u jġibhom lura għall-fidi waħda, ftit kienet qed tħalli frott. Skont

leġġenda, kien f’dan il-mument meta San Duminku kellu viżjoni li fiha l-Verġni Marija

dehritlu u ppreżentatlu kuruna tar-rużarju. Il-Madonna riedet tassistih fil-ġlieda

tiegħu kontra din l-ereżija, li kienet qed tagħmel ħerba fil-knisja. Din id-dehra seħħet

fin-nofsinhar ta’ Franza, f’post ċkejken ‘l bogħod magħruf bħala Proulilhe fir-reġjun ta’

Languedoc. Il-kuruna tar-rużarju saret għalih arma qawwija f’din it-taqbida. Iż-żibeġ

tal-kuruna bdew jgħinuh fit-talb personali tiegħu għax bihom beda jgħodd in-numru

ta’ tislimiet li kien jagħti lill-Verġni Marija waqt li jimmedita l-ħajja ta’ Ġesù. It-tislima

tal-anġlu Gabriel fit-tħabbira tal-Inkarnazzjoni saru l-kliem tat-tislima tiegħu.

L-użu ta’ ċirku ta’ żibeġ bħala meżż ta’ għadd fil-meditazzjoni reliġjuża huwa

dokumentat ħafna qabel il-bidu tas-seklu tlettax. Matul il-medda tas-snin, ir-rużarju

sar talba devozzjonali li xterdet mal-insara tad-dinja kollha.

Nitolbu lil Marija tkompli takkumpanja lill-knisja u tħarisha minn kull periklu ta’ żball

u nuqqas ta’ verità li tista’ tiffaċċja minn żmien għal żmien. Nitolbuha tħarisna mit-

tfixkil tal-ereżiji.

6:00pm

Rużarju meditat fil-Bażilika mill-membri tas-Support Group

Marija Armla.

6:30pm

Quddiesa fil-Bażilika. Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

6:30pm

Quddiesa minn Dun Andre Zaffarese Rettur taż-Żona flimkien

mal-Arċipriet Dun Sebastjan Caruana, fil-Knisja Marija Omm

il-Knisja u wara tiġi mmeditata t-talba tar-Rużarju Mqaddes.

Nagħlqu b’ħin ta’ soċjalizazzjoni.

8:00pm

Adorazzjoni fil-Bażilika, sal-11:00pm b’talb għal ġid spiritwali

tal-festa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Fullscreen