Programm tal-Festa 2023

Welcome to interactive presentation, created with Publuu. Enjoy the reading!

Messaġġ tal-Arċipriet

Dun Sebastjan Caruana

Matul din s-sena d-djoċesi tagħna qed tistedinna niffukaw

fuq il-bżonn tal-akkumpanjament. Li taf li tkun akkumpanjat

fil-mixja tal-fidi hi tassew neċessarja għax il-fidi nisranija hi

fidi li trid tiġi mgħixha f’komunità u mhux b’mod personali

biss. Ġesù l-ewwel m’għamel kien li sejjaħ madwaru komunità ta’ tnax-il persuna u

akkumpanjhom. F’dan l-akkumpanjament hu saħħaħhom u wettaqhom mhux biss fil-

fidi tagħhom f’Alla imma wkoll fl-imħabba ta’ bejniethom. Wara din l-esperzenza mal-

Mulej, huma kienu kapaċi jakkumpanjaw oħrajn fit-triq tal-fidi u bnew komunitajiet

ġodda madwar id-dinja kollha. Dan il-proċess għadu għaddej sa żmienna; aħna nkunu

akkumpanjanti biex nakkumpanjaw oħrajn u flimkien inkomplu ninbnew f’tempju

qaddis, kif jgħidilna San Pietru fl-Ewwel Ittra tiegħu.

U jekk hi tassew ta’ serħan il-moħħ u serħan il-qalb li nafu li aħna akkumpanjati mill-

bnedmin, kemm hu aktar jekk nagħrfu li aħna akkumpanjati wkoll mill-qaddisin,

l-aktar minn Marija Santissma. Lil Marija nsejħulha b’diversi titli; donnu diffiċli biex

tiddeskrivi lil Marija u l-missjoni tagħha f’kelma waħda. Kull titlu jgħinna niskopru

lil Marija u l-missjoni afdata f’idejha ftit aktar; hekk per eżempju, nsejħulha Omm,

Verġni, Sultana u ta nt u tant titli oħra li nagħtuha. Hu x’inhu t-titlu li bih insejħulha,

il-Verġni Marija dejjem tħares lejna u tgħinna fil-mixja tagħna lejn Alla l-Imbierek.

B’xiehda ta’ dan huma l-ġrajjiet tad-dehriet li l-Madonna għamlet matul is-sekli fil-

kontinenti kollha tad-dinja. Dawn id-dehriet huma xiehda tal-imħabba tagħha lejna,

uliedha. Għalkemm il-knisja, ġeneralment, ma tantx tiffoka fuq ir-rakkonti tad-

dehriet infushom, xorta tara fihom prova ta’ kif Marija tassew akkumpanjat u għadha

takkumpanja lil dawk fdati f’idejha minn Binha stess. Il-knisja qatt ma qalet li dawn

id-dehriet ma setgħux ġraw u li ma jistgħux jiġru (għalhekk tapprovahom). Prova ta’

dan hija l-preżenza ta’ xi papiet f’postijiet li fihom jingħad li dehret il-Madonna.

Fil-kwindiċina ta’ din is-sena se nħallu xi rakkonti ta’ dehriet jgħinuna niftakru kif

Marija hi tassew akkumpanjatriċi tal-knisja. Ħafna drabi magħquda mal-ġrajjiet

tad-dehriet insibu messaġġi li Marija xtaqet tgħaddi lilna l-bnedmin. Hi trid tibqa’

tfakkarna f’dak li Binha Ġesù għamel għalina u f’dak li qalilna. Ejjew f’din il-festa tal-

Assunzjoni ta’ Marija nkomplu nħallu lil Marija tfakkarna f’dak li hu l-aktar essenzjali

fil-ħajja tagħna ħalli dejjem naslu li nagħmlu għażliet tajbin li jwassluna sal-ħajja ta’

dejjem.

Il-Festa t-tajba.

Marija Akkumpanjatriċi tal-Knisja

Mill-Ħamis 3 sal-Ġimgħa 11 ta’ Awwissu

se nirriflettu fuq it-tema magħżula għall-festa ta’ din is-sena:

Marija Akkumpanjatriċi tal-Knisja

Matul dawn il-jiem se jkollna magħna lil Mons Anton Gouder li se jgħina nirriflettu fuq din it-tema.

Festa Marija Assunta 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Fullscreen