Programm tal-Festa 2023

Welcome to interactive presentation, created with Publuu. Enjoy the reading!

Messaġġ tal-Arċipriet

Dun Sebastjan Caruana

Matul din s-sena d-djoċesi tagħna qed tistedinna niffukaw

fuq il-bżonn tal-akkumpanjament. Li taf li tkun akkumpanjat

fil-mixja tal-fidi hi tassew neċessarja għax il-fidi nisranija hi

fidi li trid tiġi mgħixha f’komunità u mhux b’mod personali

biss. Ġesù l-ewwel m’għamel kien li sejjaħ madwaru komunità ta’ tnax-il persuna u

akkumpanjhom. F’dan l-akkumpanjament hu saħħaħhom u wettaqhom mhux biss fil-

fidi tagħhom f’Alla imma wkoll fl-imħabba ta’ bejniethom. Wara din l-esperzenza mal-

Mulej, huma kienu kapaċi jakkumpanjaw oħrajn fit-triq tal-fidi u bnew komunitajiet

ġodda madwar id-dinja kollha. Dan il-proċess għadu għaddej sa żmienna; aħna nkunu

akkumpanjanti biex nakkumpanjaw oħrajn u flimkien inkomplu ninbnew f’tempju

qaddis, kif jgħidilna San Pietru fl-Ewwel Ittra tiegħu.

U jekk hi tassew ta’ serħan il-moħħ u serħan il-qalb li nafu li aħna akkumpanjati mill-

bnedmin, kemm hu aktar jekk nagħrfu li aħna akkumpanjati wkoll mill-qaddisin,

l-aktar minn Marija Santissma. Lil Marija nsejħulha b’diversi titli; donnu diffiċli biex

tiddeskrivi lil Marija u l-missjoni tagħha f’kelma waħda. Kull titlu jgħinna niskopru

lil Marija u l-missjoni afdata f’idejha ftit aktar; hekk per eżempju, nsejħulha Omm,

Verġni, Sultana u ta nt u tant titli oħra li nagħtuha. Hu x’inhu t-titlu li bih insejħulha,

il-Verġni Marija dejjem tħares lejna u tgħinna fil-mixja tagħna lejn Alla l-Imbierek.

B’xiehda ta’ dan huma l-ġrajjiet tad-dehriet li l-Madonna għamlet matul is-sekli fil-

kontinenti kollha tad-dinja. Dawn id-dehriet huma xiehda tal-imħabba tagħha lejna,

uliedha. Għalkemm il-knisja, ġeneralment, ma tantx tiffoka fuq ir-rakkonti tad-

dehriet infushom, xorta tara fihom prova ta’ kif Marija tassew akkumpanjat u għadha

takkumpanja lil dawk fdati f’idejha minn Binha stess. Il-knisja qatt ma qalet li dawn

id-dehriet ma setgħux ġraw u li ma jistgħux jiġru (għalhekk tapprovahom). Prova ta’

dan hija l-preżenza ta’ xi papiet f’postijiet li fihom jingħad li dehret il-Madonna.

Fil-kwindiċina ta’ din is-sena se nħallu xi rakkonti ta’ dehriet jgħinuna niftakru kif

Marija hi tassew akkumpanjatriċi tal-knisja. Ħafna drabi magħquda mal-ġrajjiet

tad-dehriet insibu messaġġi li Marija xtaqet tgħaddi lilna l-bnedmin. Hi trid tibqa’

tfakkarna f’dak li Binha Ġesù għamel għalina u f’dak li qalilna. Ejjew f’din il-festa tal-

Assunzjoni ta’ Marija nkomplu nħallu lil Marija tfakkarna f’dak li hu l-aktar essenzjali

fil-ħajja tagħna ħalli dejjem naslu li nagħmlu għażliet tajbin li jwassluna sal-ħajja ta’

dejjem.

Il-Festa t-tajba.

Marija Akkumpanjatriċi tal-Knisja

Mill-Ħamis 3 sal-Ġimgħa 11 ta’ Awwissu

se nirriflettu fuq it-tema magħżula għall-festa ta’ din is-sena:

Marija Akkumpanjatriċi tal-Knisja

Matul dawn il-jiem se jkollna magħna lil Mons Anton Gouder li se jgħina nirriflettu fuq din it-tema.

Festa Marija Assunta 2023

Parroċċa Mosta

Programmm 2023

8:00am

Ħruq ta’ murtali mill-Għaqda Piroteknika Santa Marija.

12:00pm

Ħruq ta’ murtali mill-Għaqda Piroteknika Santa Marija.

5:00pm

Quddiesa fil-Bażilika.

6:00pm

Tingħad it-talba tar-Rużarju mill-membri tal-Azzjoni

Kattolika Nisa.

6:30pm

Quddiesa kantata mmexxija mill-Arċipriet Dun Sebastjan

Caruana. Ċelebrazzjoni Marjana, li fiha l-vara Titulari

titqiegħed f’postha għall-jiem tal-festa, u tingħata l-Barka

Sagramentali. Waqt dan il-ħin issir ġabra għall-festa fil-

Bażilika.

Kif titpoġġa l-istatwa fuq il-bankun jinħaraq salut mill-

Għaqda Piroteknika Santa Marija.

8:30pm

Festa Familja, fil-pjazza tal-Mosta. Attività li tinkludi ikel,

xorb, programm ta’ divertiment, post ta’ logħob għat-tfal u

ħafna aktar.

9.00pm

Ħruq ta’ murtali u kaxxa nfernali mill-Għaqda Piroteknika

Santa Marija.

Ħruġ tal-Istatwa min-Niċċa u Ftuħ tal-Festa

Is-Sibt, id-29 ta’ Lulju 2023

Il-Ħadd, it-30 ta’ Lulju 2023

Bidu tal-Kwindiċina

Ċelebrazzjoni fiż-Żona tal-Bidnija

Sidtna Marija tidher lil

San Ġakbu l-Kbir

Festa Marija Assunta 2023

Wara Pentekoste, it-tnax l-appostlu tferrxu biex ixandru mad-dinja kollha l-Evanġelju.

It-tradizzjoni tgħid li San Ġakbu l-Kbir, f’wieħed mill-vjaġġi appostoliċi tiegħu,

ivvjaġġa lejn il-Peniżola Iberika fi Spanja tal-lum biex jipprietka lil Kristu. Kien żgħir

wisq in-numru ta’ dawk li kkonvertew frott il-ħidma tiegħu, tant li San Ġakbu beda

jaqta’ qalbu li xi darba n-nies tal-post kienu se jaċċettaw l-Evanġelju. Quddiem dan

il-falliment waqaf ħdejn ix-xmara Ebro (f’Saragoża tal-lum), u talab flimkien mal-

ftit dixxipli li kellu. Għalkemm kienet għadha ħajja, u tgħix f’Ġerusalemm, Marija

Santissma dehritlu fuq pilastru tal-ġebel biex tfarrġu u tagħmillu kuraġġ f’dan il-

mument diffiċli. Skont wieħed mir-rakkonti, il-Madonna kienet wegħditu li kienet

se żżuru meta jkun l-aktar fil-bżonn. Jingħad li kienet il-Madonna stess li bagħtet lil

Ġakbu f’dan ir-reġjun tal-Imperu Ruman biex iwassal lil Binha Ġesù. Fil-mument

l-aktar kruċjali, meta kien qed jikkunsidra li jabbanduna l-għalqa tal-missjoni tiegħu,

Marija ġiet iżżuru; kien għall-ħabta tas-sena 40WK. It-titlu li ngħata lil Marija marbut

ma’ dan il-fatt hu: il-Madonna tal-Pilar.

Hawn naraw kif Marija akkumpanjat lill-appostli u l-ewwel evanġelizzaturi. Għalkemm

kienu kollha mxerrdin mad-dinja, xorta baqgħet omm għalihom u tieħu ħsiebhom.

Nitolbu lil Marija biex tibqa’ tieqaf mal-knisja fil-ħidma appostolika tagħha; tħares lill-

missjunarji, lis-saċerdoti, lill-katekisti u lill-evanġelizzaturi kollha ta’ żmienna.

11:00am

Quddiesa fil-Knisja tas-Sagra Familja fil-Bidnija, mir-Rettur

taz-Zona Dun Rafel De Martino flimkien mal-Arċipriet

Dun Sebastjan Caruana. Wara l-Quddiesa jkun hemm ħin ta’

soċjalizazzjoni.

11:45am

Ħruq ta’ murtali mill-Għaqda Piroteknika 15 ta’ Awwissu.

6:00pm

Tingħad it-talba tar-Rużarju mill-membri tal-Leġjun ta’ Marija

Rġiel.

5:30pm

Quddiesa tal-bidu tal-Kwindiċina, fil-Bażilika minn

Dun Roderick Baldacchino.

Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

9.00pm

Programm mużikali mill-Banda Nicolò Isouard quddiem iz-zuntier

tal-Knisja.

9:00pm

Ħruq ta’ murtali u kaxxa infernali mill-Għaqda Piroteknika 15 ta’

Awwissu.

It-Tnejn, il-31 ta’ Lulju 2023

Ċelebrazzjoni fiż-Żona ta’ Ta’ Mlit

Marija tidher lil San Duminku ta’ Gusman

u tagħtih il-kuruna tar-rużarju

Parroċċa Mosta

Tul l-istorja tal-knisja, ibda mill-ewwel żminijiet tagħha sal-lum, insibu r-realtà tal-

ereżiji. Xi persuni pprietkaw tagħlim żbaljat, aktar milli fittxew il-verità. Bla dubju dan

ħawwad l-imħuħ ta’ diversi dixxipli.

Fit-tnax-il seklu nibtet l-ereżija tal-Albiġensi, li kienu jinkoraġġixxu lill-kattoliċi

jtemmu ħajjithom biex jeħilsu minn din id-dinja ħażina. San Duminku ta’ Guzman

(1170 -1221) ħadha kontra din l-ereżija billi mpenja ruħu bi sħiħ fil-predikazzjoni

– hu pprietka l-verità tal-Evanġelju. Imma l-ħidma impenjattiva ta’ Duminku biex

jikkonverti l-erwieħ u jġibhom lura għall-fidi waħda, ftit kienet qed tħalli frott. Skont

leġġenda, kien f’dan il-mument meta San Duminku kellu viżjoni li fiha l-Verġni Marija

dehritlu u ppreżentatlu kuruna tar-rużarju. Il-Madonna riedet tassistih fil-ġlieda

tiegħu kontra din l-ereżija, li kienet qed tagħmel ħerba fil-knisja. Din id-dehra seħħet

fin-nofsinhar ta’ Franza, f’post ċkejken ‘l bogħod magħruf bħala Proulilhe fir-reġjun ta’

Languedoc. Il-kuruna tar-rużarju saret għalih arma qawwija f’din it-taqbida. Iż-żibeġ

tal-kuruna bdew jgħinuh fit-talb personali tiegħu għax bihom beda jgħodd in-numru

ta’ tislimiet li kien jagħti lill-Verġni Marija waqt li jimmedita l-ħajja ta’ Ġesù. It-tislima

tal-anġlu Gabriel fit-tħabbira tal-Inkarnazzjoni saru l-kliem tat-tislima tiegħu.

L-użu ta’ ċirku ta’ żibeġ bħala meżż ta’ għadd fil-meditazzjoni reliġjuża huwa

dokumentat ħafna qabel il-bidu tas-seklu tlettax. Matul il-medda tas-snin, ir-rużarju

sar talba devozzjonali li xterdet mal-insara tad-dinja kollha.

Nitolbu lil Marija tkompli takkumpanja lill-knisja u tħarisha minn kull periklu ta’ żball

u nuqqas ta’ verità li tista’ tiffaċċja minn żmien għal żmien. Nitolbuha tħarisna mit-

tfixkil tal-ereżiji.

6:00pm

Rużarju meditat fil-Bażilika mill-membri tas-Support Group

Marija Armla.

6:30pm

Quddiesa fil-Bażilika. Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

6:30pm

Quddiesa minn Dun Andre Zaffarese Rettur taż-Żona flimkien

mal-Arċipriet Dun Sebastjan Caruana, fil-Knisja Marija Omm

il-Knisja u wara tiġi mmeditata t-talba tar-Rużarju Mqaddes.

Nagħlqu b’ħin ta’ soċjalizazzjoni.

8:00pm

Adorazzjoni fil-Bażilika, sal-11:00pm b’talb għal ġid spiritwali

tal-festa.

It-Tlieta, l-1 ta’ Awwissu 2023

Ċelebrazzjoni fiż-Żona ta’

Santa Margerita

Marija tidher lil San Xmun Stock

Festa Marija Assunta 2023

L-ewwel sekli tal-knisja kienu mmarkati minn persekuzzjoni

kontinwa min-naħa tal-imperu Ruman. Kien hemm diversi

nsara li ċedew u ċaħdu l-fidi tagħhom minħabba l-biża’, imma ħafna aktar insara baqgħu

iħaddnu l-fidi minkejja r-riskju li kienu fih. Xi wħud għażlu li jaħarbu lejn id-deżert u

hemm għexu l-fidi tagħhom b’aktar libertà. Maż-żmien dan l-istil ta’ ħajja beda jkun

imfittex minn xi wħud, anke wara li ntemmet il-persekuzzjoni. Fid-deżert wieħed jista’

jiffoka aktar fuq Alla peress li jkun ‘l bogħod mill-aljenazzjonijiet tad-dinja. Għalhekk

l-eremitaġġ sar stil ta’ ħajja, li baqa’ jiġi prattikat matul iż-żmien.

Fit-tnax-il seklu, eremiti nsara marru jgħixu ħajja ta’ talb u ġabra fuq l-Għolja tal-

Karmelu, l-għolja fejn il-profeta Elija kien ra sħaba żgħira wara tliet snin ta’ nixfa.

Dawn l-eremiti xebbhu dik is-sħaba żgħira ma’ Marija, Omm Alla, li ġabet il-ħajja

vera fid-dinja mejta. Bdew jonoraw lill-Madonna b’titlu ġdid, il-Madonna tal-Għolja

tal-Karmelu, u waqqfu Ordni ddedikat prinċipalment għall-ħajja kontemplattiva

taħt il-patroċinju tal-Madonna. Dawn l-eremiti ddeċidew li jimxu lejn bliet ewropej

minħabba persekuzzjoni li qamet fil-Palestina min-naħa tal-Misilmin fit-13-il seklu.

Hemm tradizzjoni li tgħid li fis-16 ta’ Lulju 1251, il-Madonna dehret lil San Xmun

Stock li kien is-sitt Superjur Ġenerali tal-Karmelitani, f’Cambridge, l-Ingilterra. San

Xmun kien Ingliż, bniedem ta’ qdusija u devozzjoni kbira. Kien jitlob lil Marija żżejjen

l-ordni bi privileġġ speċjali. Il-Verġni dehritlu b’labtu kannella f’idejha u qaltu: “dan

għalik u dawk ta’ madwarek. Dawk li jmutu liebsa lilu jsalvaw.” Dan kien il-privileġġ li

tatu l-Madonna. Il-labtu kien fardal magħmul minn drapp tal-abitu Karmelitan. Kliem

Marija kien bħal assigurazzjoni li dawk il-Karmelitani li jipperseveraw fil-vokazzjoni

tagħhom, isalvaw. F’nofs is-seklu 16 daħlet devozzjoni ta’ labtijiet żgħar li kienu

jintlibsu minn kulħadd.

Nitolbu lil Marija għall-perseveranza fil-fidi, anke meta nsibu t-taħbit u l-persekuzzjoni.

Nitolbuha takkumpanjana biex ngħixu l-vokazzjoni tagħna għall-qdusija billi ngħixu

b’fedeltà skont l-istil ta’ ħajja li l-Mulej sejħilna għaliha.

6:00pm

Rużarju meditat fil-Bażilika mill-membri tal-Grupp

Kariżmatiku.

6:30pm

Quddiesa fil-Bażilika. Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

6:30pm

Quddiesa fil-pjazza ta’ quddiem il-kappella l-antika ta’ Santa

Margerita (Triq il-Midbaħ) minn Dun Gwann Sammut

flimkien mal-Arċipriet Dun Sebastjan Caruana.

Wara l-Quddiesa jsir pellegrinaġġ bix-xbieha ta’ Santa Marija

li jgħaddi minn dawn it- toroq: Midbaħ, Dura, Imsiebaħ,

Fdalijiet Preistoriċi, Battaljun, Santu Rokku.

Wara jkun hemm ħin ta’ soċjalizazzjoni fil-pjazza stess.

L-Erbgha, it-2 ta’ Awwissu 2023

Ċelebrazzjoni fiż-Żona ta’ Sant Andrija

Il-Madonna ta’ Czestochowa

Parroċċa Mosta

Il-Madonna, magħrufa bħala l-Madonna s-Sewda, hi meqjuma f’Czestochowa u hi

l-aktar relikwa antika meqjuma fil-Polonja. Hi waħda mis-simboli nazzjonali fil-pajjiż.

Jingħad li l-injama li fuqha ġiet impinġija din ix-xbieha nġiebet mid-dar tal-Familja

Qaddisa u t-tradizzjoni żżomm li kienet impinġija minn San Luqa nnifsu. F’din l-ikona,

il-Madonna titfa’ l-attenzjoni tagħna fuq Binha Ġesù, waqt li jidher ibierek b’idjeh il-

leminija lil min ikun jittawwal mit-tieqa ta’ din l-ikona.

Fl-1656, sena wara invażjoni li falliet, ir-re Kazimieri tal-Polonja ddikjara l-Madonna

ta’ Czestochowa bħala ‘s-Sultana tal-Polonja’ u ddikjara wkoll lil Czestochowa bħala

l-kapitali spiritwali tan-nazzjon. Għalhekk Marija saret simbolu ta’ protezzjoni u

identità nazzjonali, b’tali mod li ħalliet impatt fuq il-popolazzjoni kollha tal-Polonja.

Jum fost l-oħrajn, f’nofs il-gwerra bejn il-Pollakki u s-Sovjetiċi, ċittadini u suldati

inġabru biex jitolbu b’ħeġġa kbira lill-Madonna ta’ Czestochowa. Nhar il-15 ta’

Settembru tal-1920, propju fil-festa ta’ Marija Addolarata, hi dehret fis-sħab fuq

Varsavja. Dak in-nhar ir-Russi kienu mirbuħa f’sensiela ta’ battalji li għamlu fuq il-

Polonja. In-nies tal-post sejħu dan il-fatt bħala ‘l-Miraklu ta’ Vistula.’

Il-Madonna takkumpanja lil kull min ikun fit-tiġrib. Hi tfakkarna li tixtieq il-kwiet

u s-sliem fost uliedha. L-akkumpanjament tagħha jidher kull meta teħlisna mill-

għedewwa, l-aktar dawk spiritwali, li jfittxu li jeqirdu minn ġo qalbna l-paċi u

t-trankwillità. Il-post ta’ Czestochowa għadu sal-ġurnata tal-lum post li joffri kwiet u

serenità; hu post ta’ refuġju mid-dinja mgħaġġla ta’ żmienna.

Nitolbu għal kull min hu mħabbat u jħossu qed jitqabad kontra l-għedewwa, biex isib

il-kuraġġ f’Marija u ma jċedix quddiem it-taqbid tal-ħażen li jdawwarna.

6:00pm

Rużarju meditat mill-Grupp ta’ talb għall-Qdusija tal-Kleru.

6:30pm

Quddiesa fil-Bażilika. Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

6:00pm

Quddiesa minn Dun Antoine Borg, Rettur taż-Żona

flimkien mal-Arċipriet Dun Sebastjan Caruana u wara

Pellegrinaġġ Marjan li jgħaddi minn dawn t-toroq: Kissier,

Snajja, Baqqunier, Ġarrier, Snajja, Trinkatur għall-

Kappella, fejn nagħlqu bil-Barka Sagramentali.

Wara jkun hemm ħin ta’ soċjalizazzjoni.

Il-Ħamis, it-3 ta’ Awwissu 2023

Jum l-Abbatini

Il-Madonna tal-Midalja Mirakoluża

Festa Marija Assunta 2023

F’Lulju tas-sena 1830 seħħet ir-revuluzzojni Franċiża,

magħrufa bħala r-revuluzzjoni ta’ Lulju; il-mewġa tal-liberaliżmu wasslet lin-nies biex

iqumu kontra r-re Franċiż. Kien żmien ta’ nstabilità politika kbira.

Fit-18 tal-istess xahar, Santa Katerina Labourè semgħet vuċi ħelwa tistedinha biex tmur

fil-kappella tal-Madonna tal-Grazzji f’Pariġi, fejn hemm il-Verġni Marija qaltilha: “Alla

jixtieq jagħtik missjoni ġdida. Se jkun hemm min imerik, imma tibżax; int se jkollok

il-grazzja biex tagħmel dak li jkun hemm bżonn. Għid lid-direttur spiritwali b’dak kollu

li jgħaddi mingħalik. Is-sitwazzjoni fi Franza u fid-dinja hi waħda mwiegħra.”

Skont Santa Katerina, il-Madonna reġgħet dehritilha fis-27 ta’ Novembru 1830, waqt

li kienet qed timmedita matul il-lejl. Hi rat lill-Madonna fi gwarniċ ovali, wieqfa fuq

globu, b’numru ta’ ċrieket bil-ħaġar prezzjuż f’idejha u minnhom ħerġin raġġi tad-dawl

għal fuq id-dinja. Mad-dawra tal-gwarniċ kien hemm il-kliem: ‘O Marija, imnissla

mingħajr dnub, itlob għalina li nirrikorru lejk.’ Hekk kif Katerina kienet qed tħares,

il-gwarniċ dar u fuq wara deher ċirku bi tnax-il kewkba, ittra M kbira b’salib minsuġ

fiha, u l-Qalb Qaddisa ta’ Ġesù nkurunata bix-xewk, flimkien mal-Qalb Immakulata ta’

Marija minfuda b’sejf, fuq in-naħa t’ isfel tal-gwarniċ. Imbagħad il-Madonna talbitha

tieħu dawn l-immaġini lill-konfessur tagħha u tgħidlu biex jagħmilhom fuq domni,

u li kull minn jilbishom fuqu jirċievi grazzji kbar. Swor Katerina għamlet li qaltilha

l-Madonna. Il-konfessur baqa’ josserva l-imġieba tas-soru fil-ħajja tagħha ta’ kuljum

u kien biss wara sentejn li għaddha l-informazzjoni kollha lill-Arċisqof, bla ma rrivela

l-identità tas-soru. It-talba tagħha ġiet milqgħuha u saru d-domni.

Skont it-tagħlim tal-Knisja Kattolika, l-użu tas-sagramentali bħall-użu ta’ domni,

jistgħu jgħinu lil dak li jkun biex ikun aktar dispost li jikkopera mal-grazzja ta’ Alla.

Nitolbu lill-Madonna biex tieqaf mad-dinja, l-aktar f’mumenti ta’ nstabbilità, tensjoni

u ġlied. Nitolbuha wkoll biex tagħtina l-għajnuna ħalli nikkoperaw ma’ kull grazzja li

Alla jgħoġbu jagħtina.

6:00pm

Rużarju meditat mill-Grupp tal-Abbatini.

6:30pm

Quddiesa minn Fr Sean Abela, li matulha ssir il-Vestizzjoni tal-

Abbatini l-ġodda.

Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Il-Ġimgħa, l-4 ta’ Awwissu 2023

Jum l-Ospitalità

Parroċċa Mosta

10

Il-bniedem minn dejjem kien iterraq u jivvjaġġa. Forsi fi żmienna s-safar żdied ħafna u

hu marbut ma’ ġiti u ma’ esperjenzi varji li ħafna jfittxu li jagħmlu f’pajjiżi oħra. Imma

diversi persuni jivvjaġġaw ukoll għax jiġu sfurzati jitilqu minn pajjiżhom minħabba

l-qagħda ħażina li jkunu qed jgħixu fiha. Hekk ġara minn diversi nsara li kienu

jgħixu fil-Palestina meta l-Imperu Ottoman kien rebaħ l-Art Imqaddsa. Il-Kruċjati

kienu qed jirritornaw lura lejn il-Punent u magħhom l-insara kollha li kienu hemm.

L-ewwel bdew minn Ġerusalemm u wara l-Ottomani għaddew għal Nazaret, il-post

fejn twieldet u għexet Marija, il-post fejn saret l-Annunzazzjoni mill-Anġlu Gabriel,

u l-post fejn trabba u kiber Ġesù. Il-Kruċjati kienu ġarrew magħhom ħafna relikwi u

tifkiriet għeżież biex ma’ jinqerdux mill-Musulmani, imma d-dar ta’ Marija ma setgħux

iġorruha.

It-tradizzjoni tgħid li fl-1291 grupp ta’ anġli ħadu taħt il-kustodja tagħhom id-dar

ċkejkna ta’ Marija. U biex jipproteġuha refgħuha u ħaduha l-ewwel lejn Tersato, fid-

Dalmazja (illum il-Kroazja), imbagħad lejn Recanati, l-Italja u fl-aħħar, fl-1294 lejn

Loreto fl-Italja, fejn għadha tinsab sal-lum.

Il-kappillan tal-knisja tal-belt ta’ Tersato (Dalmazja), Dun Alexander Georgevich,

skanta hekk kif ra dar ċkejna, li dehret f’daqqa waħda; hu talab għall-gwida divina biex

jagħraf x’għandu jagħmel fis-sitwazzjoni. Ftit wara l-Omm Verġni dehritlu fil-ħolm u

qaltlu li d-dar kienet ġejja minn Nazaret u li tassew hi d-dar tal-Familja Mqaddsa. Hi

qaltlu li bħala prova hu kien se jfiq minn marda li kien ilu jbati minnha għal ħafna snin,

u fil-fatt fieq tassew.

Aktar mill-moviment straodinarju tad-dar, irridu nitfgħu l-attenzjoni tagħna fuq

Marija, li tterraq u tivvjaġġa mal-bniedem. Hemm eluf ta’ mirakli li ġew rappurtati

li saru fid-dar ta’ Nazaret, bl-interċessjoni tas-Sinjura ta’ Loreto, u dan juri kif Marija

tassew takkumpanja lil min jinsab f’sitwazzjonijiet diffiċli.

Il-Madonna ta’ Loreto hi l-patruna tal-avjazzjoni u ta’ min jivvjaġġa. Għalhekk ejjew

nitolbu għal kull min jinsab fil-vjaġġ. Nitolbu wkoll għal dawk li huma bla dar, biex

isibu l-wens ta’ Marija

6:00pm

Rużarju meditat mill-Voluntiera tal-Grupp tal-Ospitalità mall-

Viżitaturi.

6:30pm

Quddiesa minn Dun Roderick Baldacchino, bis-sehem ta’

dawk impenjati fl-inizjattiva tal-Viżitaturi tal-Bażilika.

Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Il-Madonna ta’ Loreto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Fullscreen