Holy Week 2023

Welcome to interactive presentation, created with Publuu. Enjoy the reading!

Reġjun

Tramuntana

Ġimgħa Mqaddsa

Programm ta’ Attivitajiet //

Holy Week

Programme of Activities

2023

REĠJUN TRAMUNTANA

Ħ’Attard

Ħal Balzan

Imtarfa

Mellieħa

Mġarr

Mosta

Naxxar

San Ġwann

San Pawl il-Baħar

1st Edition 2023

WERREJ // CONTENTS

KELMTEJN TA’ QABEL // FOREWORD .................................................... 2

STORJA // HISTORY ................................................................................ 4

BURMARRAD .......................................................................................... 6

Ħ’ATTARD ............................................................................................. 12

ĦAL BALZAN .......................................................................................... 18

MELLIEĦA ............................................................................................. 26

MĠARR ................................................................................................. 36

MOSTA .................................................................................................. 38

NAXXAR ................................................................................................. 60

SAN ĠWANN ......................................................................................... 74

DETTALJI TAL-KUNTATTI // CONTACT DETAILS ..................................... 84

4

Clifford Galea Vella Maslennikov

Bla dubju, avveniment reliġ już importanti fil-kalendarju ta’

pajjiż na huwa ż mien il-Ġ imġħa Mqaddsa. Iż da, mhux biss reliġ już

ġħaliex,

bħala

reġ jun

f’moħħna

nż ommu

wkoll

li

aħna

nirrappreż entaw lil kulħadd u rridu nirrispettaw anke lil dawk li

jħaddnu

reliġ jon

differenti

minn

taġħna,

imma

huwa

wkoll

ż mien

kulturali

u

artistiku.

Bħala Reġ jun Tramuntana ħsibna li noħolqu dan id-direttorju biex

ikun utli f’idejkom meta tiġ u biex iż ż uru il-wirjiet li jittellġħu,

kunċ erti jew attivitajiet oħra marbuta ma’ dan iż -ż mien. Nemmen

li tappreżżawh u ‘l quddiem jiġ i wkoll parti mill-istorja miktuba

‘a fini’ ta’ riċ erka. B’dan il-ħsieb, inkunu wkoll qed nappreżżaw lil

dawk kollha involuti f’dan l-aspett kulturali tant sabiħ.

Nawġuralkom minn qalbi, l-Ġħid it-Tajjeb.

President Reġjun Tramuntana

Holy Week is undoubtedly an important reliġious event in our

ċountry's ċalendar. But it is not only reliġious beċause, as a reġion,

we also ċonsider that we represent everyone and must respeċt

even those who embraċe a different reliġion than ours. It is also a

ċultural and artistiċ time.

As the Northern Reġion, we deċided to ċreate this direċtory to be

helpful in your hands when you ċome to visit the exhibitions,

ċonċerts, or other aċtivities linked to this time. I believe you will

appreċiate it, and in the future, this will also be part of the written

history of researċh. With this in mind, we also appreċiate all those

orġaniżinġ these events at this beautiful ċultural moment.

I wholeheartedly wish you all a Happy Easter.

FOREWORD

STORJA

L-għeruq Kattoliċi profondi ta’ Malta u l-prattiki reliġjużi li ilhom jeżistu

għandhom ħafna x’jaqsmu mal-istorja tal-Ġimgħa Mqaddsa hemmhekk.

Malta ilha fil-biċċa l-kbira Kattolika għal mijiet ta’ snin, u ċ-ċelebrazzjoni tal-

Ġimgħa Mqaddsa ilha parti essenzjali mir-reliġjon u l-kultura tal-gżira għal

żmien twil.

L-oriġini tal-osservanza tal-Ġimgħa Mqaddsa f’Malta tista’ tiġi ntraċċata lura

għall-ewwel jiem tal-Kristjaneżmu fil-pajjiż. Malta ġiet ikkonvertita għall-

Kristjaneżmu minn San Pawl fl-ewwel seklu AD, u minn dak iż-żmien ‘l hawn,

il-Knisja Kattolika kellha rwol ċentrali fil-ħajja spiritwali u kulturali tal-poplu

Malti.

Maż-żmien żviluppaw diversi drawwiet u prattiċi madwar l-osservanza tal-

Ġimgħa Mqaddsa, fosthom il-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira, iċ-ċerimonja tal

-ħasil tal-ħwejjeġ nhar il-Ħamis, ix-Xirka, u d-dekorazzjoni tal-knejjes bil-fjuri

u simboli oħra tal-istaġun. Il-familji Maltin żammew dawn it-tradizzjonijiet

għall-ġenerazzjonijiet, u huma parti kbira mill-identità reliġjuża u kulturali

tal-pajjiż.

Minħabba r-reputazzjoni ta’ Malta bħala post fejn in-nies imorru fuq

pellegrinaġġi, in-numru ta’ nies li jiċċelebraw il-Ġimgħa Mqaddsa żdied

b’mod sinifikanti f’dawn l-aħħar snin. Għalhekk, matul il-Ġimgħa Mqaddsa,

ħafna nies imorru Malta biex jipparteċipaw fiċ-ċerimonji u l-purċissjonijiet

differenti u jżuru l-ħafna knejjes u santwarji tal-gżira.

Għalkemm għadda ż-żmien, iċ-ċelebrazzjoni tal-Ġimgħa Mqaddsa għadha

essenzjali għall-istorja spiritwali u kulturali ta’ Malta. Iservi ta’ tifkira tat-

tradizzjonijiet Kattoliċi profondi li għaddew minn ġenerazzjonijiet ta’ familji

Maltin.

8

Malta's deep Catholic roots and long-standing religious practices have much

to do with the history of Holy Week there. Malta has been predominantly

Catholic for hundreds of years, and celebrating Holy Week has been an

essential part of the religion and culture of the island for a long time.

The origin of the observance of Holy Week in Malta can be traced back to

the first days of Christianity in the country. Malta was converted to

Christianity by St. Paul in the first century AD, and since then, the Catholic

Church has played a central role in the spiritual and cultural life of the

Maltese people.

Over time, various customs and practices have developed around the

observance of Holy Week, including the Good Friday procession, the laundry

ceremony on Thursday, the Shirca, and the decoration of the churches with

flowers and other symbols of the season. Maltese families have kept these

traditions for generations, and they are a big part of the religious and

cultural identity of the country.

Due to Malta's reputation as a place where people go on pilgrimages, the

number of people celebrating Holy Week there has grown significantly in

recent years. So, during Holy Week, many people go to Malta to participate

in the different ceremonies and processions and visit the island's many

churches

and

sanctuaries.

Even though time has passed, celebrating Holy Week is still essential to

Malta's spiritual and cultural history. It serves as a reminder of the profound

Catholic traditions passed down through generations of Maltese families.

HISTORY

9

10

VIA CRUCIS

Location of event // Post tal-avveniment: Fil-ġnien taż-Żebbuġ tal-Kunvent

tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, Triq Burmarrad, Burmarrad.

Opening/Closing/Starting hours // Ftuħ/Għeluq/Ħinijiet tal-bidu:

It-Tnejn 3 t’ April fis-7:30pm

Entrance Fee // Ħlas għad-Dħul: B’xejn // Free

Short description // Deskrizzjoni qasira:

Nhar it-Tnejn 3 ta’ April fis-7.30pm Via Crucis fil-ġnien taż-żebbuġ tal-

Kunvent tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, Triq Burmarrad, Burmarrad.

BURMARRAD

11

12

MIXĠĦELA FUQ IZ-ZUNTIER

Location of event // Post tal-avveniment: Fuq iz-zuntier tal-Parroċċa ta’

Burmarrad

Opening/Closing/Starting hours // Ftuħ/Għeluq/Ħinijiet tal-bidu:

Ħamis 6 ta’ April mit-8:30 pm

Entrance Fee // Ħlas għad-Dħul: B’xejn // Free

Short description // Deskrizzjoni qasira:

Mixgħela fuq iz-zuntier tal-Parroċċa ta’ Burmarrad imtella’ mill-grupp tal-

abbatini.

BURMARRAD

13

14

PROĠRAMM ĠĦAL Z MIEN IR-RANDAN U L-

Ġ IMĠĦA MQADDSA 2023

PARROĊĊA QALB BLA TEBGĦA TA' MARIJA

Il-Ġimgħa 31 ta’ Marzu – L-Imqaddsa Verġni Marija tad-Duluri, Quddies fil-

5.30am, f’12:00pm u fis-7:00pm. 7:45pm: Purċissjoni bl-istatwa tad-Duluri li

tgħaddi minn Triq Burmarrad, Triq San Pawl Milqi, Triq P. Wistin Magro, Triq

il-Magħsar u Triq Burmarrad.

Il-Ħadd 2 t’April – Ħadd il-Palm, 10:00am: Tifkira tad-daħla tal-Mulej

f’Ġerusalemm li tibda mill-kjostru tal-kunvent. It-Tnejn 3 t’April 7:30pm: Via

Sagra fil-ġnien tal-kunvent.

Il-Ħamis 6 t’April – Ħamis ix-Xirka, 7:30am: Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ

il-Jum. 7:00pm: Quddiesa fl-Ikla tal-Mulej. 9:00pm: Adorazzjoni mmexxija

miż-żgħażagħ tal-Parroċċa. 10.:00pm: Adorazzjoni fis-skiet sa nofsillejl.

Il-Ġimgħa 7 t’April – Il-Ġimgħa l-Kbira: Jum ta’ sawm u astinenza.

8:00am: Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum. 8:30am: Adorazzjoni fis-

skiet sa nofsinhar. 10:00am: Adorazzjoni mat-tfal tal-Katekeżi u l-ġenituri

tagħhom. 3:00pm: Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej.

Is-Sibt 8 t’April – Is-Sibt Imqaddes tal-Għid, 8.00am: Uffiċċju tal-Qari u Tifħir

ta’ Sbieħ il-Jum. 8.30pm: Vġili tal-Għid il-Kbir. Il-Ħadd 9 ta’ April – Ħadd il-

Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Quddies fis-6.00am, fl-10.00am u

fis-7.00pm. 9.30am: Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum.

Wara l-quddiesa tal-10.00am jsir it-tberik tal-ħelu tal-Għid u jingħata rigal

lit-tfal kollha.

BURMARRAD

15

Ħ’ATTARD

16

WIRJA SAĠRA

Location of event // Post tal-avveniment: Soċjeta Mużikali La Stella

Levantina

Opening/Closing/Starting hours // Ftuħ/Għeluq/Ħinijiet tal-bidu:

31 ta' Marzu 6.00pm sa 8.00pm

1-5 ta' April 6.00pm sa 8.00pm

6 ta' April 6.30pm sa 11.00pm

Entrance Fee // Ħlas għad-Dħul: B’xejn // Free

Short description // Deskrizzjoni qasira:

Wirja Sagra fis-sede tas-Soċjeta Mużikali La Stella Levantina li tinkludi Mejda

tal-Appostli, vari, mudell ta' knisja u ikoni.

Ħ’ATTARD

17

Ħ’ATTARD

18

Τετέλεσται

Location of event // Post tal-avveniment: Circolu Santa Maria H'Attard A.D

1912, 15, Kazin Santa Maria , Triq il-Pjazzetta, Attard

Opening/Closing/Starting hours // Ftuħ/Għeluq/Ħinijiet tal-bidu:

From Wednesday 29th March till Sunday 9th April from 19:30 onwards

Entrance Fee // Ħlas għad-Dħul: B’xejn // Free

Short description // Deskrizzjoni qasira:

Wirja mimlija statwi, arti, presentazzjonijiet kif ukoll is-slaleb tal-Via Sagra

tul it-Triq tal-Każin // The exhibition features statues, art, video features,

candles, lights, and much more.

Ħ’ATTARD

19

20

LEJLA MUZ IKO-LETTERARJA - KUNC ERT TA'

MARC I FUNEBRI

Location of event // Post tal-avveniment: Knisja Parrokjali ta' Ħ'Attard

Opening/Closing/Starting hours // Ftuħ/Għeluq/Ħinijiet tal-bidu:

30 ta' Marzu fis-7:30pm

Entrance Fee // Ħlas għad-Dħul: B'xejn, donazzjonijiet għall-Puttinu

Cares // Free, donations for Puttinu Cares

Short description // Deskrizzjoni qasira: Lejla Mużiko-Letterarja - Kunċert

ta' Marċi Funebri ġewwa l-Knisja Parrokjali ta' Ħ'Attard - 30 ta' Marzu

7:30pm .

Ħ’ATTARD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Fullscreen